"City Zoo""Qyteti i kopshtit zoologjik" Produced by "Cantieri Meticci",Italy

44345701_1877526088998191_7356733981057875968_o
44430237_1877526125664854_3841386532992712704_o
44339271_1877526225664844_6035686110498127872_o
44455884_1877526295664837_5665814831320530944_o
44390104_1877526332331500_3420815660261834752_o
44345701_1877526088998191_7356733981057875968_o
44430237_1877526125664854_3841386532992712704_o
44339271_1877526225664844_6035686110498127872_o
44455884_1877526295664837_5665814831320530944_o
44390104_1877526332331500_3420815660261834752_o

Performance of the troupe of the Italian Theater Company “Cantieri Meticci”, titled “The City of the Zoo” under the direction of Pietro Floridia. A workshop accompanied by performance, with the participation of a multicultural group of young people, thanks to the cooperation with the “Next Vision” Association in Elbasan, under the project “Atlas of Transition”. Cantieri Meticci is a theater company that brings together artists from over 20 different countries, linking a strong artistic passion and reaction to politics through art. Under the initiative of director and playwright Pietro Floridia, a group of people consisting of refugees, immigrants, young artists, activist citizens, university students and scholars, teachers and musicians work togetherto assess the respective diversity of societies that they represent, as well as the artistic interpretation of the changes dictated by continual migratory flows. In terms of cultural practices, Cantieri Meticci conducts a study that is followed, on the one hand, through the realization of performances created in cooperation with institutions and artists from all over the world, and on the other, through other projects aimed at transforming housing – in this case that of Bologna – in places of art and cultural exchange between emigrants and citizens.

Activities of Cantieri Meticci:

Artistic Laboratories

– Theatrical Neighborhoods: a project that aims to establish a relationship between citizens and migrants, to activate mutual knowledge paths and care for the common territory. The so-called “Neighboring Companies” are open and permanent seminars to deepen the practices of pedagogy, dialogue, exchange, cooperation between Italians and immigrants through artistic participation routes. The project has turned Bologna into a pilot city about the spread of community art practices through which it generates the relationship between citizens and migrants and activates the knowledge paths and care forthe territory they share. Through the creation of open and mixed neighboring companies, the aim is to gather the voices and demands of the area, transforming them into artistic forms, to return to public events with great turnout.

– Migrant Laboratories: laboratories established in 2015 in 5 areas of Bologna, where shelters for asylum seekers and refugees are also located. With the support and funding of ARCI, in 2016, labs of neighborhoods became 12: 6 labs for adults; 4 labs for children; 1 laboratory for women and 1 laboratory that focuses on Syria’s situation.

– Theatre laboratories in the schools: created for primary and secondary schools, these laboratories, through theatrical performances, create the possibility of acquaintance with issues such as migration, double culture / identities, as well as the cultural and social difficulties of the second generation and third.


Performancë e trupës së Kompanisë Teatrore Italiane “Cantieri Meticci”, me titull “Qyteti i kopshtit zoologjik”, nën regjinë e Pietro Floridia. Një workshop i shoqëruar me performanca, me pjesëmarrjen e një grupi multikulturor të të rinjve, falë bashkëpunimit të vlefshëm me Shoqatën “Tjetër Vizion”, në Elbasan, në kuadër të projektit ” Atlas i tranzicionit”.

Cantieri Meticci është një kompani teatrore, që bashkon artistë nga mbi 20 vende të ndryshme, të cilët i lidh një pasion i fortë artistik dhe reagimi ndaj politikave, nëpërmjet artit. Nën iniciativën e drejtorit dhe dramaturgut Pietro Floridia, një grup njerëzish që përbëhet nga refugjatët, emigrantët, artistët e rinj, qytetarët aktivistë, studentët e universitetit dhe studiuesit, mësuesit dhe muzikantët, punojnë së bashku me qëllim për të vlerësuar diversitetin përkatës të shoqërive që ata përfaqësojnë, si dhe interpretimin artistik të ndryshimeve të diktuara nga flukset e vazhdueshme migratore.
Në aspektin e praktikave kulturore, Cantieri Meticci kryen një studim që përcillet, nga njëra anë, përmes realizimit të shfaqjeve të krijuara në bashkëpunim me institucione dhe artistë nga e gjithë bota, dhe nga ana tjetër, nëpërmjet projekteve të tjera që synojnë të transformojnë qendrat e strehimit – në këtë rast atë Bolonjës – në vende të artit dhe shkëmbimit kulturor ndërmjet emigrantëve dhe qytetarëve.

Aktivitetet e Cantieri Meticci:

Laboratorët artistike
– Lagjet Teatrale: një projekt që synon të krijojë marrëdhënie ndërmjet qytetarëve dhe emigrantëve, për të aktivizuar shtigjet e njohurive reciproke dhe përkujdesjen për territorin e përbashkët. Të ashtuquajturat “Kompani të Fqinjësisë” janë seminare të hapura dhe të përhershme për të thelluar praktikat e pedagogjisë, dialogut, shkëmbimit, bashkëpunimit midis italianëve dhe emigrantëve, nëpërmjet rrugëve artistike të pjesëmarrjes. Projekti e ka shndërruar Bolonjan në një qytet pilot, në lidhje me përhapjen e praktikave artistike komunitare, përmes të cilave gjeneron marrëdhënien midis qytetarëve dhe emigrantëve dhe aktivizon shtigjet e dijes dhe kujdesin për territorin që ata ndajnë së bashku. Përmes krijimit të kompanive të fqinjësisë, të hapura dhe të përziera, synohet të mblidhen zërat dhe kërkesat e zonës, duke i transformuar ato në forma artistike, për t’u kthyer në ngjarje publike me pjesëmarrje të madhe.
– Laboratorët migrues: laboratorë të krijuar në vitin 2015 në 5 zona të Bolonjës, ku gjenden edhe strehimoret për azilkërkuesit dhe refugjatët. Me mbështetjen dhe financimin e ARCI, në vitin 2016, laboratorët e lagjeve u bënë 12: 6 laboratorë për të rriturit; 4 laboratorë për fëmijë; 1 laborator për gratë dhe 1 laborator që ka në fokus situatën e Sirisë.
– Laboratorët e teatrove në shkolla: të krijuara për shkollat fillore dhe të mesme, këto laboratorë, përmes shfaqjeve teatrore, krijojnë mundësinë e njohjes me çështje të tilla si emigrimi, kultura / identitetet e dyfishta, si dhe vështirësitë kulturore dhe sociale të brezave të dytë dhe të tretë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.